Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 7,5 procent

Wyniki nie są specjalnym zaskoczeniem. Średnia prognoz analityków zakładała powtórzenie dynamiki podwyżek z maja.

Komunikat GUS mówi jedynie o płacy brutto w kwocie 4848,16 zł. Korzystając z kalkulatora money.pl można łatwo wyliczyć, że na rękę przeciętnemu Kowalskiemu z takiej stawki zostanie tylko 3 444,97 zł.

Co z resztą pieniędzy? 664,68 zł – tyle zjadają składki na ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa). Kolejne 376,51 zł idzie z kwoty brutto na NFZ i 362 zł na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

„Dane są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej. Nadal oczekujemy stabilizacji stóp procentowych przynajmniej do końca 2019. Wcześniejsza niż zakładamy w scenariuszu bazowym podwyżka stóp może nastąpić w przypadku, gdyby doszło do silnego wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym lub do przegrzania rynku nieruchomości wywołanego rosnącym popytem na alternatywne w stosunku do depozytów kierunki lokowania oszczędności” – wskazują ekonomiści PKO BP.

Podwyżki płac odnotowywane przez GUS wynikają m.in. z coraz lepszej sytuacji na rynku. Widać, że w firmach ciągle brakuje rąk do pracy, co pokazują statystyki dotyczące zatrudnienia. W czerwcu było wyższe o 3,7 proc. niż rok wcześniej.

W sektorze przedsiębiorstw, a więc w firmach zatrudniających co najmniej 9 osób, pracę ma 6 mln 222 tys. osób. To na podstawie ich wypłat GUS wylicza średnie wynagrodzenie.

Rosną płace, zwiększa się zatrudnienie i maleje bezrobocie w kraju. Według ostatnich wyliczeń Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w czerwcu bez pracy było tylko 5,9 proc. Polaków, a więc pierwszy raz od dawna liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona. Tak dobrych statystyk nie było od 1991 roku.

Źródło: money.pl

Obcokrajowcy szybciej i łatwiej będą mogli rozpocząć pracę w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak podaje PAP, przygotowało specjalne rozporządzenie, które ma ułatwić pracodawcom zatrudnienie cudzoziemców.

„Rekomenduje się rozszerzenie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez potrzeby uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Proponuje się wskazanie listy 20 grup elementarnych zawodów określonych według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Lista ta obejmie łącznie 197 zawodów” – napisało MRPiPS.

„Przyjęte rozwiązanie skróci czas oczekiwania pracodawcy na możliwość podjęcia pracy przez danego cudzoziemca. Jednocześnie nadal badane będzie przez wojewodę oferowane cudzoziemcowi wynagrodzenie pod kątem porównywalności oraz kwalifikacje cudzoziemca” – dodał resort cytowany przez PAP.

Nowe zasady rekrutacji cudzoziemców od początku roku stanowią problem dla urzędów pracy. Okazały się one nieprzygotowane do wdrożenia nowych zasad wydawania pozwoleń na pracę obcokrajowcom.

Według firmy Personnel Service główne trudności wynikają z wydłużenia procedury weryfikacji oświadczeń, zwiększonej liczby załączników do wniosku i wymogu obecności cudzoziemca w Polsce do zarejestrowania dokumentu.

Źródło: praca.money.pl

Мінпраці: іноземцям буде легше працевлаштуватися в Польщі

Відповідне розпорядження підготувало Міністерство сім’ї, праці і суспільної політики. Зокрема, у відомстві рекомендували розширити список ситуацій, в яких дозвіл на роботу іноземця видається без обов’язкового підтвердження старостою неможливості задоволення кадрових потреб відповідно до актуальних даними реєстру безробітних і знаходяться в пошуку роботи. Також пропонується розширити список т.зв. елементарних професій до 197 одиниць.

Запропоноване рішення має скоротити час очікування роботодавцем отримання дозволу на роботу конкретного іноземця. У той же час питання оплати праці та її відповідності кваліфікації працівника буде і далі перебувати на контролі воєводських влади.

Початок реалізації нових правил працевлаштування іноземців не було простим для трудових відомств. Вони виявилися не готові до виниклих труднощів: зокрема, зростання числа поданих заяв та продовження процедури їх перевірки.

У той же час потреба в робочих руках зростає. У 2017 році було видано понад 1,8 млн дозволів на роботу іноземним громадянам, тобто на 39% більше, ніж в попередньому році, відзначили в міністерстві.

Джерело: praca.money.pl

Минтруда: иностранцам будет легче трудоустроиться в Польше

Соответствующее распоряжение подготовило Министерство семьи, труда и общественной политики. В частности, в ведомстве рекомендовали расширить список ситуаций, в которых разрешение на работу иностранца выдается без обязательного подтверждения старостой невозможности удовлетворения кадровых потребностей в соответствии с актуальными данными реестра безработных и находящихся в поиске работы. Также предлагается расширить список т.н. элементарных профессий до 197 единиц.

Предложенное решение должно сократить время ожидания работодателем получения разрешения на работу конкретного иностранца. В то же время вопрос оплаты труда и ее соответствия квалификации работника будет и далее находиться на контроле воеводских властей.

Начало реализации новых правил трудоустройства иностранцев не было простым для трудовых ведомств. Они оказались не готовы к возникшим сложностям: в частности, росту числа поданных заявлений и продлению процедуры их проверки.

В то же время потребность в рабочих руках растет. В 2017 году было выдано более 1,8 млн разрешений на работу иностранным гражданам, т.е. на 39% больше, чем в предыдущем году, отметили в министерстве.

Источник: praca.money.pl

Info

Z nami mogą Państwo szybko pozyskać zespół pracowników do zrealizowania projektu. Zawsze jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami.

Dołącz do nas