en es
JDMercury
T: +48 22 468 17 27
ul. Kalatówki 30, 02-702 Warszawa

RODO weszło w życie.

RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, mającego zastosowanie od 25 maja 2018r. Celem RODO jest ustanowienie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Czy muszę się kontaktować ze Spółką lub coś zrobić w związku z RODO?

Nie trzeba kontaktować się ze Spółką, wystarczy zapoznać się z poniższą Polityką przetwarzania danych osobowych. Na podstawie art.13 ust. 1 i ust.2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE ( dalej jako: “RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako “dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest JD Mercury sp. z o.o. (dalej jako “Spółka”), z którą można się skontaktować kierując korespondencję pod adres: ul. Kalatówki 30, 02-702 Warszawa

  1. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

Co to oznacza?

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych:

  1. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Europejski Bank Inwestycyjny, izby rozliczeniowe, Związek Polskiego Leasingu, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura informacji gospodarczej, banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakłady ubezpieczeń oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty z Grupy kapitałowej. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Spółki zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej, informatycznej, kadrowo-płacowej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej ( w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego), agencyjnej, pośrednictwa, marketingowej.

4.Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (“państwa trzecie”):

  1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 tj.:

  1. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

  1. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką , podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. Dodatkowo, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych. Abyśmy mogli spełnić te czynności lub obowiązki, przepisy wymagają dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Spółce niezbędnych informacji lub dokumentów, Spółka nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.

  1. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?